Tell a Friend
captcha

 
x


دکتر شیرین شمس، جراح و متخصص زنان و زایمان

بهترین ورزش و تحرك در خانمهای باردار پیادهروی در سطح صاف است به شرطی كه باعث خستگی نشود. باید برای جلوگیری از خستگی،افتادن و لغزیدن از پوشیدن كفش پاشنه بلند و نامناسب خودداری كنید و همچنین در فصلتابستان زیر نور مستقیم آفتاب پیاده روی نكنید.

بهترین ورزش و تحرك در خانمهای باردار پیادهروی در سطح صاف است به شرطی كه باعث خستگی نشود. باید برای جلوگیری از خستگی،افتادن و لغزیدن از پوشیدن كفش پاشنه بلند و نامناسب خودداری كنید و همچنین در فصلتابستان زیر نور مستقیم آفتاب پیاده روی نكنید.

پیاده روی حدود 2 تا 3 كیلومتر در روز مناسباست. شنا كردن هم برای زنان باردار مانعی ندارد به شرط اینكه شنا را بلد باشند وبه هر حال در حین شنا فردی مراقب آنها باشد تا در صورت گرفتگی عضلات بتواند به زنباردار كمك كند و از شنا در رودخانه، دریا و استخرهای غیر بهداشتی در ماههای آخرحاملگی خودداری شود.

 انجام ورزشهای سنگین مانند اسب سواری، اسكی روییخ، دوچرخه سواری به علت احتمال زمین خوردگی و صدمه در حاملگی به هیچ وجه توصیهنمی شود. البته قهرمانان حرفه ای در رشته های مختلف ورزشی می توانند تا آنجایی كهخستگی مفرط و ناراحتی در آنها ظاهر نشود، این نوع ورزشها را در دوران بارداری نیزادامه دهند.